Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, pedagoogide, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine. Hoolekogu täidab talle seadustes ja nende alusel pandud ülesandeid ning teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

Ahtme Kunstide Kooli hoolekogu koosseis:

Kohtla-Järve Linnavolikogu esindaja

Jelena Netšajeva

Õpetajate esindajad

Nadežda Petropavlova

Marina Melnik

Vilistlaste esindaja

Orina Jakovleva

Lapsevanemate esindajad

Svetlana Popenko

Žanna Volosatova

Deniss Veršinin

Natalja Kreivald

Inge Laada

Õpilaste esindajad

German Kabantšuk

Viktoria Iljina