Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, pedagoogide, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine. Hoolekogu täidab talle seadustes ja nende alusel pandud ülesandeid ning teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

Ahtme Kunstide Kooli hoolekogu koosseis:

Kohtla-Järve Linnavolikogu esindaja

Jelena Netšajeva

Õpetajate esindajad

Anastasia Pavlova

lrina Anissimova

Vilistlaste esindaja

Vjatšeslav Šurõgin

Lapsevanemate esindajad

Marina Lyutynsky
Kira Zigadlo
Olga Rõbatšenko
Julia lvanova

Õpilaste esindajad

German Kabantšuk

Viktoria Iljina