doc Защита личных данных

pdf Внутренний распорядок Ахтмеской Школы Искусств
pdf AKK õpilaste vastuvõtmise ühest koolist teise ülemineku nimekirjast kustutamise ja kooli lõpetamise kord_2021
Порядок АШИ о принятии и исключении учащихся, о переводе из одной школы в другую и об окончании школы 2021
pdf Ahtme Kunstide Kooli mittepedagoogiliste töötajate vabade ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise tingimused ja kord
Условия и порядок проведения конкурсов на замещение вакантных должностей непедагогических работников в АШИ 2022
pdf Õppenõukogu ülesanded ja töökord 2021_uus_alates 17.06.2021
Задачи и порядок работы педагогического совета АШИ  17.06.2021
pdf Distantsõppe korraldus_alates 1.04.2021
Порядок дистанционного обучения  1.04.2021
pdf Online-tunni reeglid_2021
Правила онлайн урока 2021
pdf Solfedžo eksami kord_2021
Правила проведения экзамена по сольфеджио 2021
pdf Sisseastumistingimused ja kord 2022
Требования и порядок приема учащихся в АШИ. 2022
pdf AKK töötajate, õpilaste ja külastajate ohutusjuhend koroonaviiruse leviku tingimustes
Инструктаж по безопасности для сотрудников, учеников и посетителей АШИ в условиях распространения коронавируса.
pdf Paljundamise ja printimise kord_09.2020
Порядок копирования и распечатки документов и нот в АШИ
pdf Töötasu maksmise juhend
Руководство по начислению заработной платы
pdf AKK põhimäärus_maarus_nr_7.rtf akk.rtf 15.03.16-
Устав АШИ
pdf Maarus_nr_4_akk põhimäärus_31.01.2017
Постановление № 4 от 31.01.2017, утверждение Устава АШИ
pdf AKK TÖÖKORRALDUSE REEGLID (20.04.2022)
Правила трудового распорядка АШИ  20.04.2022
pdf AKK muusikaosakonna õpilaste hindamise kord
Порядок оценивания учеников на музыкальном отделении АШИ
pdf AKK õppekava üldosa
Общая часть учебной программы АШИ
pdf AKK tundide üleviimise ja järelandmise kord
Порядок переноса и последующего проведения уроков
pdf AKK asjaajamiskord
Порядок делопроизводства АШИ
pdf Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused
Организация услуг и основы информационной базы
pdf Avaliku teabe seadus
Закон об общественной информации
pdf Huvikooli seadus
Закон о школе по интересам
pdf Kunstiosakonna õpilaste hindamise kord
Порядок оценивания учеников на художественном отделении
pdf Lastevanemate koosoleku läbiviimise kord ahtme kunstide koolis
Порядок проведения родительского собрания АШИ
pdf AKK koolivaliste ürituste korraldamise kord 2019
Порядок организации внеклассных мероприятий АШИ
pdf Pillirendi määrad
Тарифы стоимости аренды инструментов
pdf Korraldus nr.412  kunstide koolid uus õppetasu 01.09.2019
Распоряжение № 412 новые тарифы на оплате за обучение
pdf Korraldus nr. 412 lisa2
Распоряжение № 412 дополнение 2
pdf Korraldus nr. 480 tasulised teenused
Распоряжение № 480 о платных услугах
pdf Õppetasu soodustuse määramise kord
Порядок предоставления скидки на оплату обучения
pdf AKK 2019-24 arengukava
Прорамма развития АШИ на 2019-24 годы
pdf AKK õppetasu ja pillirenditasu määramise kord – al.22.06.2022
Порядок начисления платы за обучение и платы за аренду инструментов с 22.06.2022