Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, pedagoogide, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine. Hoolekogu täidab talle seadustes ja nende alusel pandud ülesandeid ning teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

Ahtme Kunstide Kooli hoolekogu koosseis:

Kohtla-Järve Linnavolikogu esindaja

Jelena Netšajeva

Õpetajate esindajad

Natalia Antropova

Juulia Pavlova

Vilistlaste esindaja

Uljana Ivanova

Marina Dunajeva

Lapsevanemate esindajad

Svetlana Pantšenko

Tatjana Nagajeva

Larissa Polujanenkova

Elena Titova

Olga Gudkova

Õpilaste esindajad

Jelizaveta Karpova