Toetuse määramine ja väljamaksmine
(1) Huvikooli direktor edastab toetuse avaldused huvikooli õppenõukogule, kes teeb otsuse toetuse väljamaksmiseks või sellest keeldumiseks hiljemalt 20. novembriks.
(2) Toetust määratakse järgmistes suurustes:
1) kuni 50% õppetasu ulatusest ühe õppuri kohta, kui perekonna sissetulek on alla 300 eurot kuus;
2) kuni 50% ühe õppuri õppetasu ulatusest perest kahe huvikoolis õppiva lapse kohta;
3) kuni 50% ühe õppuri õppetasu ulatusest I-VI koha saavutamiselrahvusvahelisel või I -III koha saavutamisel vabariiklikul või regionaalsel konkursil;
4) kuni 50% õppetasu ulatusest ühe õppuri osalemisel rahvusvahelisekonkursi II-III voorus;
5) kuni 100% ühe õppuri õppetasu ulatusest perest kolme või enamhuvikoolis õppiva lapse kohta;
6) kuni 100% ühe õppekava õppetasu (väiksema) ulatusest mitmelõppekaval hinnetele „hea“ ja „väga    hea“ õppiva õppuri kohta.
(3) Toetus kantakse üle õppuri vanema, hooldaja või eestkostja panga
arveldusarvele hiljemalt 10 päeva jooksul pärast otsuse vastuvõtmist.

Määruse terviklik tekst lugege Üldinfo – Dokumendid

 

Avaldused tuua sekretäri kätte.