ETTEVALMISTUSRUHMAD

Alates 2001.aastast tegutseb muusikaosakonnas 4 - 5 ja 6 - 8 aastastele lastele mõeldud isemajandav ettevalmistusrühm. Õppetöö toimub 2 korda nädalas grupitundidena, gruppi kuulub 6 kuni 10 last.

Tundides antakse lastele esimesi algteadmisi muusikalisest grammatikast, aidatakse arendada kuulmist, rütmitunnet ja mälu. Õppetöö käigus tehakse tutvust kõikide muusikainstrumentidega, mida on võimalik õppida meie koolis.  Ettevalmistusrühma töös osalemine ei anna mingeid lisaeeliseid kooli sisseastumisel, lapsi võetakse vastu üldise korra alusel.


4-5 AASTASTELE LASTELE – 1 muusika- ja 1 kunstitund nadalas, lapse uldiste eelduste arendamine.
6-8 AASTASTELE LASTELE – 2 muusikatundi nadalas, ettevalmistus muusikaosakonda sisseastumiseks.
 

 

Oppetöö käib vene keeles.
Informatsiooni saamiseks pöörduge
aadressil: Jaaniku 11, tel: 33 23 096, 3323097

 

 

ISEMAJANDAVA EELKOOLIEALISTE
ETTEVALMISTUSRÜHMA MUUSIKALISE KOOLITUSE AINEKAVA

 

Põhieesmärk:
Peamine eesmärk on äratada lastes huvi ja armastust muusika vastu, õpetada neid väljendusrikkalt ja emotsionaalselt laulma, laiendada laste muusikalist silmaringi ja arendada nende loomingulisi andeid.
 
Õppetöö etapid:
1. Arendada muusikalist kuulmist, mälu, mõtlemist; õpetada mänguvõtteid kõige lihtsamatel pillidel (metallofon, triangel, marakassid, kellamäng jne.)
2. Arendada tämbri, vokaal-kõne ja instrumentaalkuulmist ning muusikalist mälu. Õpetatakse eristama kõrgeid- ja madalaid-, valje- ja vaikseid-, kiireid- ja aeglaseid helisid.
3. Muusikalise kuulmise arendamise käigus on vajalik:
   • kuulata muusikat
   • laulda lihtsamaid laste- ja rahvalaule
   • arendada laaditaju
 

• kuulata püsivaid ja püsimatuid helisid
   • eristada mažoori ja minoori
4. Arendada meetrumi tunnetust:
   • tempo mõiste
   • rütmiõpetus
   • arendada taktimõõdu taju (rõhulised ja rõhuta taktiosad)
   • arendada reaktsiooni tempo vahetamisel (plaksutada, tantsida, kõndida, marssida, mängida löökpillidel).
5. Anda lastele algteadmised noodikirjast

 
 

 
Ahtme Kunstide Kool, Jaaniku 11, info@ahtmekk.ee